Preas Ráiteas – Scéim Teanga 2018 - 2021

Rinne an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí an Scéim Teanga nua uaidh faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a sheoladh inniu. D’fhormheas an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta an Scéim seo an 19 Meán Fómhair 2018 agus tá sí in éifeacht ón lá seo amach. Beidh sí i bhfeidhm ar feadh tréimhse 3 bliana ón dáta sin nó go dtí go ndearbhóidh an tAire Scéim nua de réir alt 15 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla.

Is é aidhm na scéime seo na seirbhísí a sholáthraíonn an Coimisiún um Chaighdeáin sa Ghaeilge a dhaingniú agus leanúint lena bhfeabhsú. Tá an Coimisiún um Chaighdeáin tiomanta don raon iomlán seirbhísí a sholáthar trí Ghaeilge agus beidh gach doiciméad a fhoilseofar ar a shuíomhanna Gréasáin ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla araon. Cé go soláthraíonn an Coimisiún seirbhísí sa dá theanga cheana féin, sainaithnítear sa scéim roinnt réimsí le haghaidh na seirbhísí sin a fheabhsú sa todhchaí.

Chun amharc ar chóip den Scéim Teanga, tabhair cuairt ar an suíomh Gréasáin

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le: Rosanne Meehan, Preasoifigeach

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

18 Sráid Líosain Íochtarach

Baile Átha Cliath 2

D02 HE97

Teileafón:                  (01) 6395666

R-phost:                     sipo@sipo.ie

Suíomh Gréasáin:   www.sipo.ie

Twitter:                       @SIPOCIreland

 

Cúlra

Comhlacht neamhspleách atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015, agus ar an Acht Toghcháin, 1997 (arna leasú), is ea an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí. Bunaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin leis an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001.