Preasráiteas - Tuarascáil Imscrúdaithe ón gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

D’fhoilsigh an Coimisiún dhá thuarascáil ar leith inniu mar thoradh ar imscrúduithe a rinneadh ar sháruithe líomhnaithe ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, ar Chuid 15 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001.Tagann na tuarascálacha sna sála ar éisteachtaí imscrúdaithe a rinneadh ar iompar an Chomhairleora Joe Queenan, Comhairle Contae Shligigh, agus ar iompar an Chomhairleora John O’Donnell, Comhairle Contae Dhún na nGall, ar seoladh a n-éisteachtaí an 10 Meán Fómhair 2018 agus an 11 Meán Fómhair 2018 faoi seach.

Thug an Coimisiún breith i gcoinne an Chomhairleora Queenan i dtaca le trí cinn de na ceithre shárú líomhnaithe. Thug an Coimisiún breith i gcoinne an Chomhairleora O’Donnell freisin i dtaca le gach ceann de na trí shárú líomhnaithe.

De réir cheanglais alt 24 den Acht um Eitic agus de réir cheanglais alt 180 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001, thug an Coimisiún cóipeanna de na tuarascálacha uaidh don bheirt Chomhairleoirí, don Chathaoirleach agus don Phríomhfheidhmeannach ar an dá Chomhairle lena mbaineann agus don Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Tá na tuarascálacha imscrúdaithe, mar aon le lánsonraí faoi fhionnachtana agus faoi chinntí an Choimisiúin, ar fáil anseo: www.sipo.ie

 Cúlra

Comhlacht neamhspleách atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar an Acht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995, ar an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001, ar an Acht Toghcháin, 1997 (arna leasú), ar an Acht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú), 2014, agus ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015, is ea an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.

Bunaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin leis an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001. Tá seisear comhaltaí aige agus tá sé faoi chathaoirleacht ag iarbhreitheamh de chuid na hArd-Chúirte. Is é an Breitheamh Onórach Daniel O’Keeffe an cathaoirleach reatha. Is iad na comhaltaí eile ná: Seamus McCarthy, an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste; Peter Tyndall, an tOmbudsman; Peter Finnegan, Cléireach Dháil Éireann; Martin Groves, Cléireach Sheanad Éireann, agus Jim O’Keeffe, iarchomhalta de Dháil Éireann.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil nó chun amharc ar na tuarascálacha, tabhair cuairt ar www.sipo.ie.

Preasoifigeach
Teileafón: (01) 6395666

Ríomhphost: sipo@sipo.ie

Suíomh Gréasáin: www.sipo.ie

Twitter: @SIPOCIreland